Lpk Logo Lt

Šiaulių pramonininkų tikslas – dinamiška, inovacijomis grįsta gamyba

2017 09 14

Šiaulių pramonininkų asociacijos metinė konferencija šiemet tapo išskirtiniu renginiu. Pirmą kartą buvo surengta „Atviros inžinerinės pramonės laboratorija“, kurios tikslas sudominti jaunimą šiandienos ir ateities profesijomis bei įtvirtinti Šiaulius, kaip inžinerinės pramonės miestą.

Chaimo Frenkelio viloje renginyje „Atvira inžinerinės pramonės laboratorija“ lankytojai turėjo galimybę apžiūrėti Šiaulių miesto inžinerinės pramonės įmonių gaminius, pabendrauti su studentais, kurie pristatė geriausius baigiamuosius darbus, išgirsti Estijos ir Vokietijos technologijų perdavimo ekspertų pranešimus apie mokslo ir verslo bendradarbiavimą 4-osios pramonės revoliucijos kontekste.

Ūkio mi­nist­ras M. Sin­ke­vi­čius kartu su verslo atstovais džiau­gė­si, kad to­kie ren­gi­niai su­ve­da į vie­ną vie­tą skir­tin­gų kryp­čių at­sto­vus – vie­tos val­džią, moks­lo ir vers­lo bend­ruo­me­nę. Anot mi­nist­ro, Vy­riau­sy­bė mies­tui pa­dės, kar­tais pa­kri­ti­kuos, ta­čiau tiks­las vie­nas – Šiau­liai, kaip mies­tas ir re­gio­nas, tu­ri bū­ti gy­vy­bin­gas, ma­to­mas ir pa­žan­gus, o šia­me re­gio­ne vei­kian­čios įmo­nės – ino­va­ty­vios. Jis kal­bė­jo apie ten­den­ci­ją Lie­tu­vo­je, kai dar­bo už­mo­kes­tis ky­la, ta­čiau pro­duk­ty­vu­mas auga ne taip spar­čiai, o kai ku­riuo­se sek­to­riuo­se „lie­ka ho­ri­zon­ta­lio­je po­zi­ci­jo­je“. „To­dėl, siek­da­mi re­zul­ta­tų, tu­ri­me su­si­telk­ti. Prie­šin­gu at­ve­ju, ki­tos vals­ty­bės da­rys sa­vo dar­bą be mū­sų“, – sa­kė M. Sin­ke­vi­čius.

Žengiant į ketvirtosios pramonės revoliucijos amžių, reikia kalbėti apie kitokią pramonę – apie modernią, aukštosiomis, skaitmeninėmis technologijomis grįstą, didelio produktyvumo, didžiulę pridėtinę vertę kuriančią ir pasaulyje konkurencingą pramonę. Pasak LPK prezidento R. Dargio, šios tendencijos atneša iššūkius mokslo įstaigoms, kurios jau šiandien turi būti prisitaikiusios prie artėjančių galingų pramonės pokyčių: „Tam, kad idėjos būtų įgyvendintos, reikia išsilavinusių žmonių, galinčių valdyti ir naudoti kuriamas technologijas. Todėl verslo ir mokslo įstaigų bendradarbiavimas yra ypatingai svarbus, nes kuo anksčiau jaunas žmogus realybėje susipažįsta su darbo specifika, tuo greičiau įsitvirtina darbo rinkoje“.

Taip pat šio renginio metu buvo pagerbtas ir didis Šiaulių miesto pramonės pradininkas Chaimas Frenkelis. Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­jos (ŠPA) pre­zi­den­tas Al­vy­das Stul­pi­nas kartu su Ūkio mi­nist­ru Mindaugu Sin­ke­vičiumi ir Šiau­lių mies­to me­ru Ar­tū­ru Vi­soc­ku pir­miau­sia pa­dė­jo gė­lių ant Chai­mo Fren­ke­lio, miesto pra­mo­nės pra­di­nin­ko, pa­mink­lo, kuris buvo pa­sta­ty­tas bū­tent ŠPA ini­cia­ty­va. Konferencijos atidarymas taip pat vyko simbolinėje verslui vietoje – buvusiose Ch. Frenkelio valdose, jo vilos parke.

Savo profesinėje veikloje pasižymėjusiems Šiaulių įmonių darbuotojams tradiciškai įteikti Lietuvos pramonininkų konfederacijos apdovanojimai. Šiemet “Profesijos riterio nominacijomis” buvo apdovanoti UAB “BIGSO” ir UAB “Putokšnio” darbuotojai „Už il­ga­me­tį dar­bą, pro­fe­sio­na­lu­mą ir iš­ti­ki­my­bę pro­fe­si­jai“. Prieš ketverius metus įsteigta Chaimo Frenkelio nominacija, kuri įteikiama labiausiai Šiaulių verslui ir pramonei nusipelniusiems žmonėms, šiemet atiteko Stanislovui Grušui, AB „Neaustinių medžiagų“ fabriko vadovui, už ketvirtį amžiaus vykdomą verslo plėtrą, darbo vietų kūrimą ir asmeninius nuopelnus Šiaulių pramonei.

Susijusios naujienos

Keičiasi Lietuvos pramonininkų konfederacijos administrac...

2024 02 19
Admin Ajax

Europos verslas siunčia žinutę pirmininkavimui ES Tarybai...

2023 11 24
Original 5e9f3515 7f43 4928 B09a F663bd5f0f36

Indonezijos parlamentarai apsilankė Lietuvos pramonininkų...

2023 11 24
2023.11.23 In Parlamento Nariai Lpke 3 E1700813752707
Archyvas, Ketvirtoji pramonės revoliucija, lpk, Pranešimai žiniasklaidai, Robertas Dargis, Šiaulių pramonininkų asociacija, Visos naujienos"}],"exclude_current_post":true,"useQueryEditor":true,"signature":"9874198ac12149bb29a3740491eeb18e","user_id":2,"time":1711471143,"lang":"lt","post__not_in":[3293],"category_name":"Naujienos","tag":"Archyvas, Ketvirtoji pramon\u0117s revoliucija, lpk, Prane\u0161imai \u017einiasklaidai, Robertas Dargis, \u0160iauli\u0173 pramoninink\u0173 asociacija, Visos naujienos","paged":1}" data-page="1" data-max-pages="499">

Įrašykite paieškos frazę: