Lpk Logo Lt

NARIAI

Kaip tapti nariu?

Kodėl verta tapti LPK nariu?

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) – didžiausia ir įtakingiausia verslo organizacija Lietuvoje, jungianti šakines ir regionines asociacijas, vienijančias daugiau nei 4000 įmonių visose pagrindinėse pramonės šakose.

LPK  matoma ir girdima valdžios institucijose bei visuomenėje, LPK prezidentas ir skirtingiems sektoriams atstovaujantys LPK viceprezidentai – pripažįstami ir vertinami tiek valdžios institucijose, tiek verslo bendruomenėje, tiek viešojoje erdvėje.

LPK narėmis yra ir didžiausios, įtakingiausios Lietuvos įmonės, apjungiančias visas pagrindines pramonės šakas ir pagrindinį Lietuvoje gaminamos produkcijos spektrą. LPK nariai apima pagrindinius Lietuvos gamybos sektorius, kurie prie Lietuvos ekonomikos prisideda sudarydami 58 proc. Lietuvos BVP. LPK narės gamybos įmonės pagamina 83 proc. visos Lietuvos eksporto produkcijos, o eksportas yra pagrindinė Lietuvos ekonomikos varomoji jėga, sudaranti 87 proc. viso šalies BVP. Taigi LPK nariai atlieka svarbų vaidmenį stiprinant Lietuvos ekonomiką ir didinant jos konkurencingumą. Konfederacijai priklauso ne tik dauguma Lietuvos gamybos įmonių, bet ir moksliniai tiriamieji institutai, mokymo įstaigos, advokatų kontoros.

Įstodama į LPK asociacija ar įmonė tampa ne tik LPK, tačiau ir įtakingiausios Europos verslo organizacijos BUSINESSEUROPE ir pasaulinio verslo organizacijų tinklo BIAC, veikiančio prie EBPO, dalimi.

Platus sektorinis ir regioninis pramonės ir verslo asociacijų bei įmonių tinklas leidžia kokybiškai ir aktyviai atstovauti verslo interesams Lietuvoje ir už jos ribų. Todėl labai svarbu, kad patys LPK nariai aktyviai dalyvautų LPK komitetų, tarybų veikloje, kitais būdais reikštų savo pozicijas. Tai leidžia LPK tapti dar reikšmingesne ir įtakingesne organizacija, o sujungtos verslo pajėgos sukuria galimybes daug greičiau ir efektyviau pasiekti bendrų tikslų – Lietuvos pramonės ir verslo konkurencingumo regiono ir pasaulinėse rinkose, tvarios Lietuvos ekonomikos raidos ir LPK narių verslo išsaugojimo bei plėtros.

 

Narystės LPK privalumai

Profesionalus ir aktyvus narių interesų atstovavimas valdžios institucijose
 • Dėl savo ilgametės veiklos ir sukauptos patirties LPK užmezgusi gerus ryšius su įvairiomis valstybės institucijomis, todėl nuolat efektyviai atstovauja savo narių interesams jose, atveria nariams duris į valdžios įstaigas;
 • LPK atstovauja savo narių interesams 117-oje komisijų ir darbo grupių Lietuvoje ir užsienyje; 
 • LPK profesionaliai vykdo teisės aktų monitoringą ir prisideda prie teisės aktų tobulinimo, reguliariai teikia oficialius pasiūlymus, aktualius savo nariams.
Narių tiesioginis įtraukimas į teisėkūros procesą
 • LPK nariai gali tiesiogiai dalyvauti įstatymų leidybos procese ir teikti pasiūlymus LR Seimui, Vyriausybei, ministerijoms, savivaldybėms ir kitiems teisės aktų rengėjams;
 • LPK nariai gali dalyvauti ES normatyvinių teisės aktų rengime;
 • LPK nariai turi galimybę dalyvauti net 11 LPK komitetų veikloje, formuoti jų veiklos kryptis, į komitetų darbotvarkę įtraukti jų verslui aktualius klausimus, prisidėti formuluojant konkrečius pasiūlymus valdžios institucijoms ir kartu siekti jų įgyvendinimo;
 • LPK nariai gali deleguoti savo atstovus į jų verslui aktualius valdžios komitetus, komisijas ir darbo grupes, kuriuose dalyvauti teisę turi LPK;
 • LPK nariai turi galimybę pakviesti savo įmonei ar organizacijai aktualų ekspertą dalyvauti LPK komitetų veikloje.
Aktuali ir verslo plėtrai naudinga informacija
 • LPK nariai pirmieji sužino apie planuojamus teisės aktų pakeitimus ar įstatymų pataisas, galinčias turėti įtakos jų verslo sektoriui. Tai leidžia įmonėms ir organizacijoms atitinkamai reaguoti ir dalyvauti teisėkūros procesuose;
 • LPK nariai didina savo veiklos žinomumą mūsų komunikacijos kanalais;
 • LPK nariai nuolat gauna naujausią informaciją apie LPK ir mūsų partnerių organizuojamus renginius Lietuvoje ir užsienyje, informaciją iš BUSINESSEUROPE, BIAC, Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto apie naujausias tarptautinio verslo tendencijas, praktikas, aktualijas ir standartus, įvairių šalių rinkų apžvalgas, informaciją apie projektus, kvietimus teikti siūlymus teisės aktų ir įstatymų pataisoms.
Pagalba plečiant eksporto rinkas
 • LPK yra puikiai žinoma ir vertinama užsienio šalių partnerių bei ambasadų, todėl proaktyviai atstovauja nariams, padeda užmegzti kontaktus, prisideda prie bendradarbiavimo su užsienio partneriais stiprinimo, įgyvendina bendrus projektus;
 • Tarptautinio bendradarbiavimo ekonomikos ir prekybos srityje galimybės;
 • Dalyvavimo verslo misijose galimybės;
 • Nariams siunčiame naudingą informaciją, kurią gauname iš Lietuvos atstovybių visame pasaulyje, apie užsienio rinkas, aktualius renginius, užsienio įmonių pasiūlymus ir verslo galimybes;
 • Pagalba įeinant į naujas rinkas.
Atstovavimas narių interesams tarptautinėse organizacijose ir užsienio verslo institucijose
 • Būdama BUSINESSEUROPE ir EBPO BIAC organizacijų nare, LPK ir jai priklausančios įmonės bei organizacijos turi svaresnį balsą kreipiantis į nacionalines vyriausybes, svarbiausius tarptautinių organizacijų pareigūnus, kurie priima sprendimus, darančius įtaką verslo raidai;
 • LPK nariai turi galimybę per tarptautines organizacijas BUSINESSEUROPE ir EBPO BIAC reikšti savo nuomonę bei požiūrį verslui aktualiais klausimais;
 • LPK aktyviai veikia ir profesionaliai atstovauja savo nariams tarptautiniu mastu:
  • LPK atstovas Briuselyje atstovauja LPK interesams tiesioginiuose kontaktuose su ES institucijomis, koordinuoja atstovavimą su panašių interesų verslo ir institucinėmis koalicijomis Briuselyje ir Vilniuje, stebi ES teisės aktų priėmimo procesą ir interesų dinamiką Briuselyje; konsultuoja LPK narius santykių su ES institucijomis ir reguliavimo klausimais, organizuoja renginius, vizitus ir LPK narių susitikimus su aukšto lygio ES pareigūnais;
  • LPK atstovas Ukrainoje stiprina ir spartina abipusio ekonominio bendradarbiavimo plėtrą, siekiant, kad Lietuva išnaudotų visą galimą verslo plėtros Ukrainoje potencialą;
  • LPK savo narių interesams atstovauja Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitete – konsultacinėje asamblėjoje Briuselyje, kurios pagrindinis uždavinys yra teikti nuomones dėl ES teisės aktų projektų arba savo iniciatyva atkreipti ES institucijų dėmesį į svarbiausius pilietinei visuomenei kylančius klausimus.
Aukšto lygio renginiai
 • LPK savo nariams organizuoja aukšto lygio verslo renginius aktualiomis temomis, kviečia juose dalyvauti valdžios atstovus, sprendimų priėmėjus, verslo lyderius ir įvairių sričių ekspertus;
 • LPK reguliariai savo nariams aktualiomis temomis rengia konsultacinius posėdžius, kurių metu aptariama einamojo laikotarpio šalies ūkio eiga, analizuojami, svarstomi, vertinami šalies ūkiui svarbūs sprendimai. Šiuose renginiuose nuolat dalyvauja aukščiausi valstybės vadovai, verslo lyderiai, patyrę konsultantai, kurių LPK nariai gali tiesiogiai klausti nuomonės, vertinimo, pasiūlymo;
 • LPK organizuoja kasmetines ir didelio verslo atstovų, politikų bei žiniasklaidos dėmesio sulaukiančias nacionalines ir tarptautines konferencijas, seminarus ir kitus renginius, pagal aktualijas rengia temines konferencijas ir renginius savo nariams aktualiomis temomis;
 • LPK užtikrina galimybę organizuoti nuolatinius siauro rato susitikimus su aukščiausios lygmens valdžios ir verslo atstovais LPK narių verslo sektoriui aktualiomis temomis.
Naudingų kontaktų plėtra
 • LPK – vieta, kur mezgami kontaktai, nuolat tiesiogiai bendraujant su sprendimų priėmėjais įvairių LPK organizuojamų renginių, kuruojamų komitetų, tiesioginių susitikimų metu;
 • Tiesioginė partnerystė ir bendradarbiavimas su kitais LPK nariais;
 • Plačios verslo partnerių paieškos galimybės.
Bendros projektinės veiklos galimybės
 • Kartu su nariais LPK inicijuoja ir vykdo ES fondų investicijų lėšomis finansuojamus projektus;
 • LPK yra sukaupusi didelę ir įvairiapusę projektinio darbo istorinę patirtį, todėl su nariais geranoriškai dalinasi patarimais ir konsultacijomis ES investicijų fondų panaudojimo klausimais;
 • LPK nuolat dalyvauja 2021–2027 m. ES fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdžiuose, todėl gali suteikti savo nariams įžvalgas apie ES fondų investicijų planavimo ir programavimo procesą, atstovauti narių interesus, darant įtaką paramos skirstymo tvarkai bei sąlygoms.

 

Kas gali tapti asocijuotais LPK nariais?

Asocijuotais LPK nariais gali tapti juridiniai asmenys – šakinės ir regioninės asociacijos. Asociacijų narės-įmonės, asociacijai įstojus į LPK, taip pat tampa LPK narėmis.

 

Kas gali tapti neasocijuotais LPK nariais?

Neasocijuotais LPK nariais gali tapti tik didelės įmonės, turinčios ne mažiau kaip 250 darbuotojų, arba kurių metinės pajamos sudaro daugiau kaip 40 mln. Eur, arba kai nėra tokios LPK šakinės asociacijos, kurios nare įmonė galėtų tapti*.

*Nustatyti kriterijai taikomi naujoms įmonėms, siekiančioms tapti LPK neasocijuotais nariais, įsigaliojus 2016 m. spalio 18 d. nutarimui dėl stojamojo mokesčio ir metinio nario mokesčio dydžio bei mokėjimo tvarkos.

 

Koks yra LPK nario mokestis?

2017 m. lapkričio 14 d. Prezidiumo nutarimas dėl nario mokesčio.

 

Kokie dokumentai reikalingi?

Asociacija ar įmonė, norinti tapti LPK nare, LPK Vykdomosios direkcijos generaliniam direktoriui turi pateikti dokumentus:

 1. Laisvos formos prašymą. Jame nurodyti:
  a) kokiu pagrindu priimtas sprendimas įstoti į Konfederaciją (pvz.: valdybos, prezidiumo, akcininkų nutarimas);
  b) patvirtinimas susipažinus su Konfederacijos įstatais;
  c) sutikimas prisiimti įsipareigojimus ir juos vykdyti.
 2. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją (kopija turi būti patvirtinta vadovo).
 3. Priimto sprendimo stoti į Konfederacijos narius kopiją (pvz. valdybos, prezidiumo, akcininkų nutarimas).
 4. Užpildytą Juridinio asmens anketą*:
  a) Asociacijai skirta anketa (.xls));
  b) Įmonei skirta anketa (.xls).

 

Kada tampama LPK nariu?

LPK nariu tampama sumokėjus stojamąjį ir pirmąjį nario mokestį, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Prezidiumo sprendimo dėl priėmimo į LPK narius dienos.

 

Daugiau informacijos:

Laura Skamaročienė
LPK administratorė
Tel. 8  5 243 10 67 arba el. p. sekretoriatas@lpk.lt

Įrašykite paieškos frazę: