Lpk Logo Lt

Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)

Kuriame Lietuvos Ateitį

Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. kovas–2022 m. lapkritis.

Projekto vertė: 5 855 404 Eur.

Projekto tikslas – didinti įmonių inovatyvumą ir skatinti jas aktyviau plėtoti MTEPI veiklas, teikiant inovacijų konsultacines ir inovacijų paramos paslaugas įmonėms

Projekto partneriai:

 • VšĮ Lietuvos inovacijų centras
 • VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“
 • VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“
 • VšĮ „Kauno mokslo ir technologijų parkas“
 • VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas“
 • VšĮ „Šiaurės miestelio technologijų parkas“
 • Lietuvos pramonininkų konfederacija
 • Lietuvos darbdavių konfederacija
 • Lietuvos verslo konfederacija

Projekto uždaviniai:

 1. Skatinti MTEPI veiklų vykdymą, inovatyvią verslininkystę, dalyvavimą tarptautinėse MTEPI programose;
 2. Formuoti inovacijų paklausą, skatinant ikiprekybinių pirkimų vykdymą;
 3. Didinti potencialą teikti aukštos kokybės inovacijų konsultacines ir paramos paslaugas.

Projekto veiklos:

 • Paslaugų, skatinančių MTEPI veiklų vykdymą, jų efektyvumo didinimą, technologijų perdavimą teikimas.
 • Paslaugų, skatinančių inovatyvią verslininkystę, teikimas.
 • Paslaugų, skatinančių įmonių dalyvavimą tarptautinėse MTEPI programose, teikimas.
 • Paslaugų, skatinančių ikiprekybinių pirkimų vykdymą, teikimas.
 • Inovacijų konsultacinių ir paramos paslaugų populiarinimas ir tobulinimas

Projekto aprašymas: Siekiant didinti ūkio subjektų konkurencingumą, būtina skatinti verslo investicijas į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų (MTEPI) veiklas. Lietuvos įmonėms trūksta žinių, reikalingų efektyviam MTEPI veiklų vykdymui iš esmės visame  inovacijų cikle – nuo produkto kūrimo koncepcijos iki jo pateikimo rinkai. Siekiant spręsti šią problemą, projekto įgyvendinimo metu yra teikiamos inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos ūkio subjektams, vykdantiems ar ketinantiems vykdyti veiklą pagal prioritetines mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) kryptis. Tai skatina įmones aktyviau plėtoti MTEPI veiklas ir prisideda prie jų inovatyvumo ir konkurencingumo didinimo.

Projektas padeda mažinti šiuo metu teikiamų inovacijų konsultacinių ir paramos paslaugų teikimo išsiskaidymą, nes į projekto veiklų įgyvendinimą yra įtrauktos viešosios įstaigos (LIC) ir mokslo ir technologijų parkai (MTP), kurių pagrindinė veikla yra teikti inovacijų konsultacines ir (ar) inovacijų paramos paslaugas, ir kurių dalininkė yra valstybė, bei nacionalinės verslo asociatyvinės struktūros, vienijančios regionines ir šakines verslo asociacijas, kurių nariai vykdo MTEPI veiklas. Projekto vykdytojas koordinuoja partnerių teikiamas specializuotas paslaugas, atliepiančias specifinius inovatyvaus verslo poreikius. Paslaugas teikia projekto vykdytojo ir partnerių darbuotojai, turintys aukštos kokybės konsultacijų teikimo inovacijų klausimais patirtį.

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros išlaidų apskaitos vedimas ir MTEP projektų dokumentavimas. Rekomendacijos

Rekomendacijų priedai

Įrašykite paieškos frazę: