Lpk Logo Lt

ATSTOVAVIMAS

LPK atstovauja savo narių interesams 117-oje komisijų ir darbo grupių Lietuvoje ir užsienyje.

Transportas ir tranzitas

 • LRV Darbo grupė Rytų-Vakarų transporto koridoriaus projekto įgyvendinimui koordinuoti
 • LR Susisiekimo ministerijos Transporto ir tranzito komisija
 • LR Finansų ministerijos Muitinės departamento Muitinės konsultacinio komiteto (MKK) Taryba
 • LR Susisiekimo ministerijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtojimo taryba
 • LR Susisiekimo ministerijos Galimybių studijos priežiūros komitetas
 • LRV kanceliarijos darbo grupė logistikos teisinei bazei tobulinti

Verslo galimybės

 • LR Vidaus reikalų ministerijos Nacionalinės regioninės plėtros taryba
 • LR Vyriausybės Valstybės pažangos taryba
 • LR Žemės ūkio ministerijos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo stebėsenos komitetas
 • LR Žemės ūkio ministerijos Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos įgyvendinimo stebėsenos komitetas
 • LR Ūkio ministerijos Naujos redakcijos Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo koncepcijai parengti darbo grupė
 • LR Teisingumo ministerijos Leidimo vartoti LR vardą, herbą, vėliavą ir kitus heraldikos ženklus….suteikimo komisija
 • LR Vyriausybės Valstybės atkūrimo 100-čio paminėjimo komisija

Aplinkosauga

 • LR Aplinkos ministerijos Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo taryba
 • LR Aplinkos ministerijos Dauguvos, Lielupės, Nemuno ir Ventos upių baseinų rajonų koordinavimo taryba
 • LR Aplinkos ministerijos Tarpžinybinė darbo grupė vandentvarkos ūkio plėtrai koordinuoti
 • LR Aplinkos ministerijos Dėl statybų sektoriaus ir šio sektoriaus įmonių tvaraus konkurencingumo strategijos įgyvendinimo ir atstovų į temines grupes skyrimo
 • LR Aplinkos ministerijos Aplinkos ministerijos kolegija
 • LR Aplinkos ministerijos Nacionalinė darnaus vystymosi komisija
 • LR Ūkio ministerijos ekologinio projektavimo darbo grupė
 • LR Ūkio ministerijos ES Trašų reglamentavimo darbo grupė
 • LR Aplinkos ministerijos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo atrankos komitetas
 • LR Aplinkos ministerijos darbo grupė, kuri įvertintų teisės aktams, susijusiems su nuotekų valymo kainos nustatymu, pateiktas pastabas
 • LR Ūkio ministerijos Atliekų priežiūros funkcijų optimizavimo ekspertų komisija
 • LR Aplinkos ministerijos Neformali tarpžinybinė darbo grupė elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais
 • LR Ūkio ministerijos Darbo grupė šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) prekybos sistemos reformos klausimams spręsti
 • LR Aplinkos ministerijos Neformali tarpžinybinė pakuočių atliekų tvarkymo
 • LR Aplinkos ministerijos Atliekų tvarkymą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų priežiūros grupė
 • LR Aplinkos ministerijos nuotekų valymo metu susidariusio ir sukaupto senojo dumblo sutvarkymo galimybių studijos rengimo darbo grupė

Energetika

 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos LR Trišalė taryba Energetikos komitetas prie TT
 • LR Energetikos ministerijos Šilumos taryba
 • LR Energetikos ministerijos Elektros rinkos plėtros komitetas
 • LR Energetikos ministerijos Energijos vartojimo efektyvumo parengtų ir Direktyvą įgyvendinančių teisės aktų projektų tobulinimo darbo grupė
 • LR Energetikos ministerijos Energijos vartojimo efektyvumo paraiškų vertinimo darbo grupė

Švietimas

 • LR Švietimo ir mokslo ministerijos Lietuvos profesinio mokymo taryba
 • VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parko taryba
 • LR Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto Lietuvos švietimo taryba
 • Lietuvos respublikos ūkio ministerijos Verslo ir mokslo taryba
 • Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų strateginė taryba
 • LR Vyriausybės Darbo grupė dėl valstybei aktualių ekonomikos krypties mokslinių tyrimų plėtros parengti
 • LR Ūkio ministerijos 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo žaliosios pramonės inovacijų programos projektų atrankos komitetas
 • LR Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų krypčių aprašų rengimo valdymo grupė
 • VGTU Architektūros fakulteto studijų programų komitetas
 • Lietuvos energetikos instituto Mokslo taryba
 • LR Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos prioritetų įgyvendinimo koordinavimo grupė
 • VšĮ Versli Lietuva Projekto “Pameistrystė – galimybė eksporto plėtrai” įmonių atrankos komisija
 • LR Kultūros ministerijos Kultūrinių ir kūrybinių industrijų 2014-2020 metų plėtros strategijos darbo grupė
 • Klaipėdos miesto savivaldybės Klaipėdos miesto akademinių reikalų taryba
 • LR Švietimo ir mokslo ministerijos Darbo grupė užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo teisiniam reglamentavimui išanalizuoti ir parengti siūlymus jam tobulinti
 • LR Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų kokybės vertinimo centro taryba
 • LR Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio mokymo plėtros 2014-2015 m. veiksmų plano 1 priedo 1.2.1 veiklą “profesinio mokymo įstaigų infrastruktūros plėtros projektų vykdymas”
 • LR Švietimo ir mokslo ministerijos Darbo grupė strateginiams mokslo rodikliams rengti
 • LR Švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 ES fondų investicijų veiksmų programos investicinių prioritetų uždavinių skirtų, skirtų investicijos į bendrąjį ugdymą, profesinį ir neformalųjį mokymą, valdymo komitetas
 • LR Švietimo ir mokslo ministerijos tarpinstitucinė komisija aukštųjų mokyklų paraiškoms I-osios pakopos ir vientisųjų studijų vietoms finansavimui gauti
 • TTVAM Taryba
 • LR Švietimo ir mokslo ministerijos Aukštojo mokslo taryba
 • LR Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupė užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo teisiniam reglamentavimui išanalizuoti ir parengti siūlymus jam tobulinti
 • LR Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo taryba
 • Šiaulių universiteto taryba

Socialiniai reikalai

 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba Trišalė taryba prie Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos
 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos LR Trišalė taryba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo grupė įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialisto mokymo programos atnaujinimui
 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės apsaugos sistemų patariamasis komitetas
 • LR Sveikatos apsaugos ministerijos Privalomojo sveikatos draudimo taryba
 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tarpžinybinė darbo grupė jaunimo užimtumo klausimais
 • LR Trišalės tarybos sekretoriato Trišalės konsultacijos tarptautinėms darbo normoms įgyvendinti nuolatinė komisija
 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės įtraukties didinimo 2014–2020 m. veiksmų plano rengimo tarpinstitucinė darbo grupė
 • LR Ministro Pirmininko taryba Migracijos politikos gairių nustatymas
 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vartotojų teisių apsaugos darbo grupė
 • LR Sveikatos apsaugos ministerijos Darbo grupė Profesinės sveikatos priežiūros plėtros koncepcijos projektui parengti
 • LR Trišalės tarybos sekretoriatas LR trišalės tarybos nuostatoms pakeisti ir papildyti
 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų bei nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų parengimo darbo grupė
 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Regioninės jaunimo politikos programai parengti darbo grupė
 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo garantijos įgyvendinimo komisija
 • LR sveikatos apsaugos ministerijos Centrinės darbo medicinos ekspertų komisija (CDMEK)
 • LR Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos sistemos 11 ir 49 straipsnių pakeitimo darbo grupė
 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo grupė darbuotojų sveikatos ir saugos darbe srities horizontaliai funkcijų peržiūrai bei darbuotojų sveikatos ir saugos srities funkcijų optimizavimo priemonių planui parengti
 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento Socialinės partnerystės skyriaus Darbo grupė prie LR trišalės tarybos krovinių pervežimo kelių transportu tarptautiniais maršrutais darbuotojų problemoms spręsti
 • LR Vyriausybės Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba
 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamasis komitetas
 • LR Ūkio ministerijos žmogiškųjų išteklių potencialo didinimo paraiškų vertinimo darbo grupė
 • LR Ūkio ministerijos Įmonių socialinės atsakomybės 2016-2020 m. veiksmų plano koordinavimo ir gyvendinimo platfoma
  SODRA Fondo taryba
 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Trišalės tarybos darbo ginčų komisija

Verslo aplinka

 • Europos socialinio fondo agentūros Darbo grupė dėl tarpinstitucinės administracinės naštos mažinimo
 • Lietuvos auditorių rūmų audito kokybės kontrolės komitetas
 • Lietuvos standartizavimo departamento Standartizacijos taryba
 • LR Aplinkos ministerijos darbo grupė dėl valstybės įmonių atliekamų funkcijų
 • LR Finansų ministerijos 2007–2013 ES struktūrinės paramos priežiūros stebėsenos komitetas
 • LR Finansų ministerijos Stebėsenos komitetas
 • LR Finansų ministerijos Garantinio fondo taryba
 • LR Finansų ministerijos Europos socialinio fondo komitetas
 • LR Finansų ministerijos 2014–2020 Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programoms stebėsenos komitetas
 • LR Seimo Ekonomikos komiteto Darbo grupė akcizo klausimams spręsti
 • LR Teisingumo ministerijos Tarpžinybinė komisija kovai su korupcija koordinuoti
 • LR Teisingumo ministerijos Darbo grupė dėl valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2015–2018 metų strategijos projekto rengimo
 • LR Teisingumo ministerijos Teisinių klausimų darbo grupė, kuri koordinuotų Lietuvos teisinės sistemos atitiktį euro įvedimo reikalavimams
 • LR Ūkio ministerijos Darbo grupė Socialinio verslo skatinimo veiksmų plano parengimui
 • LR Ūkio ministerijos Darbo grupė dėl investicijų skatinimo 2014–2020 metų programos
 • LR Ūkio ministerijos Geresnio reguliavimo priežiūros komisija
 • LR Ūkio ministerijos Garantinio fondo taryba
 • LR Ūkio ministerijos Darbo grupė dėl Lietuvos pramonės 2014–2020 metų plėtros programa
 • LR Ūkio ministerijos Darbo grupė dėl diskusijos nemokumo procesų reguliavimo tobulinimo krypčių klausimais su nemokumo proceso dalyviais
 • LR Ūkio ministerijos viešųjų pirkimų direktyvos perkelti į nacionalinę teisę darbo grupė
 • LR Ūkio ministerijos darbo grupė etalonų ir metrologijos klausimais
 • LR Ūkio ministerijos Darbo grupė, kuri teiktų pasiūlymus dėl Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų veiksmų plano (planų) parengimo
 • LR Vyriausybės 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų Priežiūros komitetas
 • LR Vyriausybės Viešojo valdymo tobulinimo komisija
 • LR Vyriausybės 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų Priežiūros komitetas
 • Valstybinės mokesčių inspekcijos Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos kūrimo (iVAZ ir iSAFT) darbo grupė

Eksportas

 • LR Ūkio ministerijos Prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo darbo grupė
 • LR Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės Prekybinio ir ekonominio, mokslinio – techninio ir kultūrinio bendradarbiavimo komisija
 • LR Ūkio ministerijos, LR Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo komisijos
 • LR Ūkio ministerijos Dvišalės Lietuvos-Ukrainos tarpvyriausybinės prekybinio ir mokslinio bendradarbiavimo komisijos
 • LR Ūkio ministerijos Eksporto plėtros 2014–2020 metais gairių rengimo darbo grupė
 • LR Vyriausybės Komisija-Ekonominės diplomatijos taryba
 • LR Ūkio ministerijos LRV ir Kazachstano prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo komisija
 • LR Užsienio reikalų ministerijos Nacionalinės ES Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo priežiūros komisija

Įrašykite paieškos frazę: